• ورکشاپ یک روزه میکاپ
  • آموزش جدید تریت تکنیکهای میکاپ
  • به صورت عملی به همراه مدل
  • تهران 25 ادیبهشت ماه 98